Biểu mẫu

TT BIỂU, MẪU LINK
1 Mẫu tự đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức 
Mẫu 1A: Trưởng khoa, trưởng Bộ môn  (thuộc trường) Link
Mẫu 1B:  Trưởng các Phòng, Trung tâm Link
Mẫu 2A: Phó trưởng khoa, bộ môn (thuộc trường) Link
Mẫu 2B: Phó trưởng các phòng, trung tâm Link
Mẫu 3A: Trưởng Bộ môn (thuộc khoa) Link
Mẫu 3B; Phó trưởng Bộ môn (thuộc khoa) Link
Mẫu 4A: Giảng viên Link
Mẫu 4B: Chuyên viên Link
2 Mẫu Kê khai tài sản Link
3