Nhân sự

* Cơ cấu nhân sự

TT Họ và tên Nhiệm vụ Số điện thoại Ghi chú
1 Trần Nhật Bằng Trưởng phòng 0918.827.863
2 Trương Quốc Thắng Phó Trưởng phòng 0984.356.993
3 Đặng Thiện Huỳnh Chuyên viên 0913.892.927
4 Đặng Kim Huyền Chuyên viên 0939.034.147
5 Nguyễn Hải Âu Chuyên viên 0945.460.673
6 Huỳnh Kiến Thiết Chuyên viên 0909.564.622
7 Lâm Thị Mỹ Hoa Chuyên viên 0918.642.269
8 Nguyễn Thanh Duy Nhân viên y tế 0846.465.431
9 Tiêu Quỳnh Hưng Nhân viên y tế 0946.772.588
10 Tào Ngọc Huệ Chuyên viên 0988.092.168
11 Bùi Trọng Hiếu Nhân viên thiết bị 0944.357.280
12 Bùi Trung Tín Nhân viên thiết bị 0918.529.775
13 Trần Phan Hiển Tài xế 0919.212.238
14 Nguyễn Thế Hùng Tài xế 0913.694.779
15 Trương Minh Đương Nhân viên cây xanh 0949.300.940
16 Lê Thúy Phượng Nhân viên tạp vụ 0918.912.960
17  Hoàng T.Thanh Thủy Nhân viên tạp vụ 0918.894.405
18 Trần Thị Lâm Nhân viên nhà khách 0949.091.717
19 Nguyễn Ngọc Xinh Nhân viên tạp vụ 0817.773.454
20 Trần Thị Nhung Nhân viên tạp vụ 0942.311.154
21 Nguyễn Đạt Chí Nhân viên bảo vệ 0987.016.946
22 Trần Đình Vinh Nhân viên bảo vệ 0914.089.147
23 Phạm Minh Lực. Nhân viên bảo vệ 0919.197.136
24 Trần Thanh Huân Nhân viên bảo vệ 0916.139.049
25 Quách Thanh Quí Nhân viên bảo vệ 0939.997.626

* Phân công nhiệm vụ lãnh đạo phòng

1.Trần Nhật Bằng – Trưởng phòng

          Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các hoạt động của Phòng Tổ chức – Hành chính, chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của phòng; làm đầu mối trong quan hệ công tác với các đơn vị trực thuộc trường.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực cụ thể sau:

– Công tác xây dựng tổ chức, bộ máy trong trường theo phân cấp quản lý.

– Tổ chức chỉ đạo công tác văn thư của trường (công văn đến, công văn đi, phân phối, hướng dẫn và kiểm tra qui cách các văn bản, theo dõi việc thực hiện, lưu trữ,…).

– Dự thảo báo cáo (Báo cáo Tổng kết năm học, báo cáo quý, báo cáo tháng, báo cáo Bộ, Báo cáo UBND tỉnh,…) của trường theo yêu cầu của BGH. Tổng hợp và thực hiện báo cáo giao ban của trường.

– Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban giám hiệu với các cơ quan khác và giữa Ban giám hiệu với các đơn vị, cán bộ viên chức (CBVC) và sinh viên trong trường.

– Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác kế hoạch của Trường.

 – Theo dõi và cấp giấy giới thiệu, công lệnh, v.v…

 – Công tác quy hoạch, quản lý sử dụng cơ sở vật chất trong trường theo phân cấp quản lý.

– Tham gia các hội đồng tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm trang thiết bị, công tác đấu thầu,..

– Những công việc khác trưởng phòng thấy cần thiết phải chỉ đạo.

Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.