Nhân sự

* Cơ cấu nhân sự

TT Họ và tên Vị trí việc làm  Số điện thoại Ghi chú
1 Trần Nhật Bằng Trưởng phòng 0918.827.863
2 Trương Quốc Thắng Phó Trưởng phòng 0917.747.245
3 Đặng Nguyệt Quế Phó trưởng phòng 0989.679.696
4 Vũ Hoài Nam CV. Tổng hợp 0913.913.131
5 Đặng Thiện Huỳnh CV. Tiền lương và CĐCS 0913.892.927
6 Nguyễn Hải Âu CV. Tổ chức 0945.460.673
7 Nguyễn Thị Mỹ Phượng CV. Văn thư – Lưu trữ 0888.138.119
8 Huỳnh Kiến Thiết CV. Thiết bị (CS1) 0909.564.622
9 Bùi Trung Tín CV. Thiết bị (CS2) 0918.529.775
10 Bùi Trọng Hiếu CV. Kỹ thuật 0944.357.280
11 Tiêu Quỳnh Hưng NV. Y tế (CS1) 0946.772.588
12 Quách Châu Đoan NV. Y tế (CS2) 0944.292373
13 Đào Anh Duy CV. Quản lý KTX 0913.892482 
14 Trần Phan Hiển NV. Quản lý KTX 0919.212.238
15 Trần Thị Lâm NV. Quản lý nhà khách 0949.091.717
16 Trương Minh Đương NV. Cây xanh và Cảnh quan 0949.300.940
17 Huỳnh Phi Tài Tài xế 0918.343.526
18 Lê Thúy Phượng NV. Tạp vụ (CS1) 0918.912.960
19  Hoàng T.Thanh Thủy NV.Tạp vụ (CS1) 0918.894.405
20 Nguyễn Ngọc Xinh NV.Tạp vụ (CS2) 0817.773.454
21 Nguyễn Mỹ Loan NV.Tạp vụ (CS2) 0827.746.846
22 Nguyễn Đạt Chí NV.Bảo vệ (CS1) 0987.016.946
23 Trần Đình Vinh NV.Bảo vệ (CS1) 0914.089.147
24 Trần Thanh Huân NV.Bảo vệ (CS1) 0916.139.049
25 Phạm Minh Lực NV.Bảo vệ (CS2) 0919.197.136
26 Quách Thanh Quí NV.Bảo vệ (CS2) 0939.997.626

* Phân công nhiệm vụ lãnh đạo phòng

1.Trần Nhật Bằng – Trưởng phòng

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các hoạt động của Phòng Tổ chức – Hành chính, chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của phòng; làm đầu mối trong quan hệ công tác với các đơn vị trực thuộc trường.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực cụ thể sau:

– Công tác xây dựng tổ chức, bộ máy trong trường theo phân cấp quản lý.

– Tổ chức chỉ đạo công tác văn thư của trường (công văn đến, công văn đi, phân phối, hướng dẫn và kiểm tra qui cách các văn bản, theo dõi việc thực hiện, lưu trữ,…).

– Dự thảo báo cáo (Báo cáo Tổng kết năm học, báo cáo Bộ, Báo cáo UBND tỉnh,…) của trường theo yêu cầu của BGH. .

– Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban giám hiệu với các cơ quan khác và giữa Ban giám hiệu với các đơn vị, cán bộ viên chức (CBVC) và sinh viên trong trường.

– Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác kế hoạch của Trường.

 – Công tác quy hoạch, quản lý sử dụng cơ sở vật chất trong trường theo phân cấp quản lý.

– Tham gia các hội đồng tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm trang thiết bị, công tác đấu thầu,..

– Những công việc khác trưởng phòng thấy cần thiết phải chỉ đạo.

Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

2. Ông Trương Quốc Thắng – Phó trưởng phòng

2.1. Nhiệm vụ chung

Giúp trưởng phòng theo dõi điều hành những công việc chung của phòng khi trưởng phòng vắng mặt hoặc những công việc được trưởng phòng ủy quyền, ký các văn bản thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước pháp luật về những lĩnh vực và nhiệm vụ được trưởng phòng phân công.

2.2 Nhiệm vụ cụ thể

Phụ trách các công việc sau:

a) Công tác tổ chức cán bộ

Cùng trưởng phòng quản lý, tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công tác quy hoạch, bổ nhiệm,  công tác thi đua, khen thưởng đối với viên chức và người lao động thuộc mảng công tác được phân công phụ trách.

b) Công tác quản trị cơ sở vật chất

–  Quản lý tài sản nhà trường ở tất cả các nguồn vốn, bao gồm: đất đai, nhà cửa – vật kiến trúc, máy móc thiết bị, công cụ – dụng cụ, vật tư – văn phòng phẫm, lưu trữ và gìn giữ các hồ sơ, bản thiết kế, bản vẽ hoàn công các công trình xây dựng mới và sửa chữa lớn. Lưu trữ và cập nhật thường xuyên các giấy tờ có liên quan nhà đất, máy móc thiết bị,…

– Lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa nhà cửa – vật kiến trúc theo phân cấp của Ban Giám hiệu. Phối hợp với các đơn vị trong Trường lập kế hoạch và thực hiện mua sắm máy móc thiết bị theo đúng quy định của Nhà nước.

– Thanh toán các khoản mua sắm vật tư, văn phòng phẩm … phục vụ cho giảng dạy, thực tập, nghiên cứu khoa học và quản lý của các đơn vị trong trường; Phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc sử dụng hoá chất – dụng cụ thí nghiệm theo định mức đã ban hành.

– Tổ chức kiểm kê hằng năm, và kiểm kê đột xuất khi có yêu cầu; ghi chép sổ sách tăng giảm tài sản; phối hợp phòng chức năng lập kế hoạch thanh lý tài sản hư hỏng không còn sử dụng; Theo dõi việc cập nhật, ghi chép và định kỳ đối chiếu sổ sách quản lý tài sản tại đơn vị; Từng bước tin học hoá việc quản lý tài sản.

– Xây dựng và triển khai phương án bảo trì các trang thiết phục vụ công tác giảng dạy và công tác hành chính. Thường xuyên theo dõi và kịp thời sửa chữa, bảo trì những tài sản bị hư h – Quản lý và đề xuất phương án quy hoạch trồng cây xanh, thảm cỏ, vệ sinh trong khuôn viên Trường.

– Tham gia các hội đồng tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm trang thiết bị, công tác đấu thầu,.. (khi được trưởng phòng ủy quyền)

– Xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng các phòng học, giảng đường, hội trường, nhà khách, ký túc xá,. theo nhu cầu sử dụng của nhà trường.

– Lập dự toán (liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng), triển khai các hoạt động hỗ trợ (cơ sở vật chất, khánh tiết, ..) công tác tổ chức các sự kiện của trường.

c) Công tác quản trị an ninh, an toàn, cảnh quan

– Phối hợp với các Phòng chức năng trang bị cấp đồ bảo hộ lao động theo tiêu chuẩn;  Tư vấn mua sắm – lắp đặt, quản lý – sửa chữa – bảo trì các thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và giám sát việc thực hiện Quy định PCCC trong toàn Trường.

– Quản lý sử dụng và có biện pháp giải quyết kịp thời các sự cố về  điện – nước – điện thoại trong Trường. Lập kế hoạch phương án xây dựng mới, tư vấn lắp đặt, giám sát thi công các công trình cải tạo và nâng cấp hệ thống điện – nước – điện thoại, hệ thống internet trong trường hoạt động có hiệu quả và tiết kiệm.

Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn cơ quan, các biện pháp phòng chống dịch bệnh,.. trong khu vực trường.

– Chủ trì xử lý các vụ việc xảy ra trong Trường: tổ chức bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu và xử lý những việc cấp bách trong phạm vi chức năng được giao, đồng thời nhanh chóng báo cáo Ban Giám hiệu và cơ quan chức năng có liên quan.

– Tổ chức, quản lý đội phòng cháy chữa cháy của Trường.

– Quản lý và giám sát việc vận hành, sử dụng hệ thống camera an ninh, hệ thống điện nước trong khu vực Trường.

d) Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

Tham gia các hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của phòng hoặc theo yêu cầu của Trường.

e) Công tác khác

Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo phân công của trưởng phòng.

3. Bà Đặng Nguyệt Quế – Phó trưởng phòng

3.1. Nhiệm vụ chung

Giúp trưởng phòng theo dõi điều hành những công việc được trưởng phòng phân công hoặc ủy quyền ủy, ký các văn bản thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước pháp luật về những lĩnh vực và nhiệm vụ được phân công.

3.2 Nhiệm vụ cụ thể

Phụ trách các công việc sau:

a) Công tác tổ chức cán bộ

Cùng trưởng phòng quản lý, tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, công tác thi đua, khen thưởng đối với viên chức và người lao động thuộc mảng công tác được phân công phụ trách.

b) Công tác hành chính

– Giúp trưởng phòng tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban Giám hiệu với các cơ quan khác và giữa Ban giám hiệu với các đơn vị, viên chức (CBVC) và sinh viên trong trường.

– Xây dựng báo cáo (Báo cáo Tổng kết năm học, báo cáo quý, báo cáo tháng, báo cáo Bộ, Báo cáo UBND tỉnh,…) của trường theo yêu cầu của BGH. Tổng hợp và thực hiện báo cáo giao ban của trường.

– Tổ chức chỉ đạo công tác văn thư của trường (công văn đến, công văn đi, phân phối, hướng dẫn và kiểm tra qui cách các văn bản, theo dõi việc thực hiện, lưu trữ,…).

– Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác kế hoạch của Trường.

– Theo dõi và cấp giấy giới thiệu, công lệnh,…

– Phụ trách Website của phòng.

c) Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

Tham gia các hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của phòng hoặc theo yêu cầu của Trường.

d) Công tác khác

Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo phân công của trưởng phòng.