Quản lý công việc

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC LINK
A CẤP TRƯỜNG
I Kế hoạch  
1 Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 – 2025, Tầm nhìn 2030 Link
2 Kế hoạch năm học 2021- 2022 Link
Kế hoạch năm học 2022 – 2023 Link 
4 Kế hoạch năm học 2023 – 2024 Link
II Kết quả  
1 Năm học 2021 – 2022 Link
2 Năm học 2022 – 2023 Link
II Đề án  
1 Đề án Cơ cấu lại tổ chức bộ máy Link
2 Đề án Phát triển nguồn nhân lực Link
3 Đề án phát triển chương trình đào tạo Link
4 Đề án Đảm bảo chất lượng Link
5 Đề án Cải tiến và phát triển cơ sở vật chất Link
6 Đề án Xây dựng hệ thống quản trị số và Phòng Thí nghiêm Công nghệ cao Link
7 Đề án vị trí việc làm Link
III Kết quả thực hiện Link
B CẤP PHÒNG
I Kế hoạch
1 Năm học 2021 – 2022 Link
2 Năm học 2022 – 2023 Link
3 Năm học 2023 – 2024 Link
 II Kết quả thực hiện
1 Năm học 2021 – 2022
2 Năm học 2022 – 2023
3