Quy trình công tác

TT QUY TRÌNH LINK
1 Quy trình xây dựng, rà soát và điều chỉnh Kế hoạch chiến lược Link
2 Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý cấp phòng, khoa Link
3 Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý Bộ môn (thuộc khoa) Link
4 Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức quản lý Link
5 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng viên chức Link
6 Quy trình điều động viên chức, người lao động Link
7 Quy trình xét, nâng lương thường xuyên Link
8 Quy trình sử dụng cơ sở vật chất tổ chức sự kiện Links
9 Quy trình tiếp nhận và quản lý sinh viên ký túc xá Link
10 Quy trình cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường Link
11 Quy trình điều xe Link
12 Quy trình soạn thảo và trình ký văn bản Link
13 Quy trình thực hiện các chế độ bảo hiểm Link
14 Quy trình xử lý công văn đến Link
15 Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ Link
16 Quy trình thanh tra nội bộ Link
17 Quy trình thanh toán kinh phí Link