Hệ thống văn bản

 

TT NỘI DUNG LINK
A HỆ THỐNG VĂN BẢN (CẤP TRÊN)
1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 Link
2 Luật Giáo dục đại học Link
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019 Link
4 Nghị định 99/2019 hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học Link
5 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/20220 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Link
6 Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 Quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo Link
7 Nghi định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016 sửa đổi nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Link
8 Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Link
9 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức  Link
10 Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Link
11 Quyết định 37/2018 của Thủ tướng – Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS Link
12 Thông tư 01/2018 ngày 8/1/2018  của BNV hướng dẫn thi hành NĐ101/2017 về đào tạo, bồi dưỡng Link
13 Thông tư 40/2020 của BGD&ĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN, bổ nhiệm và xếp lương  Link
14 Quy định 757/QĐ-TU ngày 18/3/2023,  Quy định về việc bổ nhiệm Trưởng phó đơn vị thuộc trường. Link
15 Thông tư 29/2023 của BGD hướng dẫn thi hành Luật thi đua khen thưởng Link
 16  Thông tư 01/2024 của BGD ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học  Link
B HỆ THỐNG VĂN BẢN (NỘI BỘ)
1 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bạc Liêu Link
2 Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở Link
3 Quy chế tài chính Link
4  Quy định chế độ làm việc của giảng viên Link
5 Quy chế thi đua khen thưởng Link
6 Quy chế chi tiêu nội bộ Link
7 Quy chế làm việc của Hội đồng trường Link
8 Quy chế Tổ chức và hoạt động của tạp chí khoa học Link