Văn bản

Thông tư 12 quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Luật viên chức năm 2010

Luật giáo dục đại học năm 2012

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

Quyết định số 70 của chính phủ về việc ban hành điều lệ trường đại học

Thông tư 08 của BGDĐT về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Thông tư 08 BNV Hướng dẫn chế độ thực hiện nâng bậc lương thường xuyên